Algemene voorwaarden

Varsity 137 – 5 april 2020

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “bezoeker”) en de organisatie, de Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond (hierna te noemen: de ‘organisatie’), ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement te noemen: de ‘evenementlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie hanteert gedrags/huis/zwemregels, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website van de organisatie te vinden zijn (https://knsrb.nl/varsity/wedstrijdinfo/gedrags-en-zwemregels/). De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die gedrags/huis/zwemregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website van de organisatie zal melden.

Ticketing en toegang

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via de site www.knsrb.nl/varsity of op de dag van het evenement bij de kassa’s aan het begin van de evenementlocatie. Een ticket is geboekt zodra de bezoeker het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een toegangsticket is voor de koper onherroepelijk.

2.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementen-locatie. De door de organisatie geleverde tickets zijn en blijven eigendom van de organisator en worden aan de koper ter beschikking gesteld.

2.3 Alleen aanschaf via de webshop op www.knsrb.nl/varsity of een ticket gekocht bij de kassa’s bij de ingang van de evenementenlocatie, garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker. De tickets worden éénmalig per e-mail verstrekt en dienen te worden getoond bij de entree van het evenement.

2.4 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om een persoon toegang te weigeren bij ongeldige tickets. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.

2.5 De organisatie gaat ervan uit dat de houder van het toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de bezoeker). De bezoeker dient er zelf voor te zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van de tickets aangeschaft via de webshop op www.knsrb.nl/varsity of aan de kassa’s.

2.6 De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van tickets door de koper door welke oorzaak dan ook.

2.9 In geval van overmacht in de ruime zin des woord, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft de organisatie het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

2.10 In het geval het evenement naar een latere datum wordt verschoven of wordt geannuleerd indien er sprake is van overmacht, heeft de bezoeker recht op restitutie van het aankoopbedrag van zijn/haar ticket.

Evenement

3.1 Bezoekers dienen zich te alle tijde aan de (huis)regels van het evenement en instructies van het personeel en bevoegde instanties te houden. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, of bij niet naleven van de (huis)regels, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

3.2 Het is te allen tijde verboden te filmen of foto’s te maken voor commerciële of publicatiedoeleinden, tenzij overlegd met de organisatie.

3.3 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade.

3.4 De organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gehoorschade, gezicht schade en andere lichamelijke stoornissen die mogelijk verband kunnen houden met het bezoeken van het evenement.

3.5 Op het evenement kan alleen met pin betaald worden.

Persoonsgegevens

4.1 De organisatie verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van het evenement en bezoekers van haar website in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie zie: https://knsrb.nl/privacyverklaring/

4.2 Beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

Slotbepalingen

5.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

5.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd.